نرم افزار حسابداری

ویژگی های کلی نرم افزار حسابداری

- مدیریت اطلاعات پایه
- مدیریت اشخاص
- مدیریت انبار
- مدیریت فاکتورهای فروش، برگشت از فروش، خرید، و برگشت از خرید
- مدیریت عملیات مالی شامل دریافت و پرداخت ها
- مدیریت گزارشات
- ابزار
- تنظیمات
- قابل اتصال به شبکه با کاربر نا محدود
- ارائه خدمات پشتیبانی شبانه روزی

امکانات نرم افزار حسابداری

اطلاعات پایه

- تعریف واحد کالا به صورت نامحدود
- تعریف بانک ها
- تعریف حساب بانکی با تعیین موجودی اول دوره
- تعریف گروه صندوق
- تعریف صندوق با امکان تعیین موجودی اول دوره
- تعیین درصد مالیات سالانه
- ثبت مشخصات واحد صنفی

اشخاص

- مدیریت اشخاص با ثبت اطلاعات کامل شخصی و مالی

انبار

- تعریف انبار با اختصاص نوع انبار و نام انباردار
لیست انبارگردانی شامل
- همه کالا ها
- کالاهای دارای موجودی
- کالاهای بدون موجودی
- کالاهای دارای مغایرت موجودی
- لیست انبارگردانی
- کالاهای بیشتر از نقطه سفارش
- کالاهای کمتر از نقطه سفارش
- کالاهای برابر با نقطه سفارش
- کالاهای با موجودی منفی
صدور سند انبار گردانی
- صدور سند اضافات
- صدور سند کسورات

کالا

- تعریف گروه کالا به صورت نامحدود
تعریف کالا با جزئیات زیر به صورت نامحدود
- چک کردن تکراری نبودن کالا هنگام ثبت
- اعمال یا عدم اعمال معاف بودن کالا از مالیات
- اختصاص ایران کد
- اختصاص بارکد
- اختصاص انبار
- اختصاص نقطه سفارش برای کنترل موجودی انبار و هشدار دهی هنگام صدور فاکتور
- امکان ثبت توضیحات
- انتخاب واحد کالا
- تعیین موجودی و موجودی اول دوره
- تعیین آخرین قیمت خرید
- تعیین قیمت فروش عمده و خرده
- تعیین تصویر کالا به صورت نا محدود
- امکان چاپ گروهی کالا ها و کل کالا ها
- امکان ویرایش مشخصات کالا
- حذف کالا
- جستجوی کالا بر اساس نام و کد

خرید و برگشت از خرید

- امکان ثبت شماره فاکتور خرید
- تاریخ فاکتور
- تاریخ سفارش
- تاریخ تحویل
- انتخاب طرف حساب فاکتور با امکان جستجوی سریع
- امکان ثبت کالا با بارکد، کد دستی، انتخاب گروه و نام کالا
- تعیین قیمت خرید
- تعیین تعداد خرید
- امکان افزایش و کاهش تعداد اقلام هر سطر فاکتور با کلیک و شورتکات
- امکان اعمال تخفیف عددی و درصدی سطری
- امکان اعمال مالیات و ارزش افزوده
- امکان ثبت اشانتیون
- مشاهده مبالغ فاکتور اعم از جمع کل، جمع مالیات، جمع تخفیف و مبلغ قابل پرداخت
- تعیین پرداختی فاکتور در صورت وجود و یا ثبت حواله یا چک
- امکان ثبت توضیحات
- امکان درج مبلغ قابل پرداخت فاکتور با یک کلیک و بدون نوشتن مبلغ
- ثبت فاکتور به صورت نقدی
- امکان بازکردن منوی واحد کالا، کالا و مشتری به صورت سریع و بدون بستن فاکتور
- صفر شدن فاکتور بعد از ثبت به صورت اتوماتیک
- امکان چاپ سریع
- امکان مشاهده پیش نمایش فاکتور و چاپ

فروش و برگشت از فروش

- امکان ثبت شماره فاکتور خرید
- تاریخ فاکتور
- تاریخ سفارش
- تاریخ تحویل
- انتخاب طرف حساب فاکتور با امکان جستجوی سریع
- امکان ثبت کالا با بارکد، کد دستی، انتخاب گروه و نام کالا
- تعیین قیمت خرید
- تعیین تعداد خرید
- امکان افزایش و کاهش تعداد اقلام هر سطر فاکتور با کلیک و شورتکا
- امکان اعمال تخفیف عددی و درصدی سطری
- امکان اعمال مالیات و ارزش افزوده
- امکان ثبت اشانتیون
- مشاهده آخرین قیمت فروش کالای انتخاب شده به مشتری
- مشاهده موجودی انبار کالای انخاب شده
- چک کردن موجودی انبار هنگام افزودن کالا در فاکتور
- چک کردن موجودی و نقطه سفارش کالا هنگام ثبت فاکتور و صدور هشدار رو به پایان بودن کالا
- مشاهده مبالغ فاکتور اعم از جمع کل، جمع مالیات، جمع تخفیف و مبلغ قابل پرداخت
- تعیین پرداختی فاکتور در صورت وجود و یا ثبت حواله یا چک
- امکان ثبت توضیحات
- امکان درج مبلغ قابل پرداخت فاکتور با یک کلیک و بدون نوشتن مبلغ
- ثبت فاکتور به صورت نقدی
- امکان بازکردن منوی واحد کالا، کالا و مشتری به صورت سریع و بدون بستن فاکتور
- صفر شدن فاکتور بعد از ثبت به صورت اتوماتیک
- امکان چاپ سریع
- امکان مشاهده پیش نمایش فاکتور و چاپ

عملیات مالی

ثبت دریافتی ها
نقدی :
- ثبت دریافتی نقدی با انتخاب تاریخ، نام مشتری، درج مبلغ دریافتی و شرح سند
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام صندوق دریافت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده حواله :
- ثبت حواله دریافتی با انتخاب تاریخ، مشتری، درج مبلغ حواله، شرح سند و انتخاب بانک
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام بانک دریافت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده
چک :
- جستجو و مشاهده سررسید روز و تاریخ انتخابی
- افزودن چک با قابلیت ثبت اطلاعات دقیق چک مثل، تاریخ، طرفحساب، صادر کننده، بانک، مبلغ، سریال و...
- خواباندن چک به حساب
- خواباندن چک نزد صندوق
- تعیین وضعیت وصول چک و افزایش موجودی بانک و صندوق
- جستجوی سریع چک بر اساس سریال و طرفحساب
ثبت پرداختی ها
نقدی :
- ثبت پرداختی نقدی با انتخاب تاریخ، نام مشتری، درج مبلغ دریافتی و شرح سند - امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام صندوق پرداخت کننده - امکان حذف سند ثبت شده حواله :
- ثبت حواله پرداختی با انتخاب تاریخ، مشتری، درج مبلغ حواله، شرح سند و انتخاب بانک
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام بانک پرداخت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده
چک :
- جستجو و مشاهده سررسید روز و تاریخ انتخابی
- افزودن چک با قابلیت ثبت اطلاعات دقیق چک مثل، تاریخ، طرفحساب، صادر کننده، بانک، مبلغ، سریال و...
- برداشت چک از حساب
- برداشت چک از صندوق
- برداشت از چک های دیگران
- تعیین وضعیت وصول چک و کاهش موجودی بانک و صندوق
- جستجوی سریع چک بر اساس سریال و طرفحساب
ثبت هزینه ها
- تعریف گروه هزینه ها
- ثبت هزینه با تاریخ، صندوق پرداخت کننده، مبلغ و...
- نمایش هزینه ها بر اساس بازه تاریخی
- امکان حذف هزینه انتخابی
- امکان چاپ هزینه ها به همراه جمع مبلغ کل
انتقال وجه
- انتقال وجه بین صندوق ها با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس صندوق
- امکان حذف سند
انتقال وجه از صندوق به بانک
- انتقال وجه از صندوق به بانک با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک
- امکان حذف سند
انتقال وجه از بانک به صندوق
- انتقال وجه از بانک به صندوق با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک
- امکان حذف سند
انتقال وجه بین بانک ها
- انتقال وجه از بانک به بانک با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک مبدا و مقصد
- امکان حذف سند

گزارشات

- گزارش گیری از فاکتور های فروش بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های برگشت از فروش بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های خرید بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های برگشت از خرید بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- مشاهده مبالغ قابل پرداخت و مانده حساب در کلیه گزارشات فاکتورها بدون باز کردن فاکتور
- ویرایش طرفحساب فاکتورها
- ویرایش تعدادی کالاهای فاکتور
- ویرایش توضیحات فاکتور
- افزودن کالا به فاکتور ثبت شده
- حذف سطری کالا از فاکتور
- گزارش از موجودی کالا ها در انبار
- جستجو بر اساس انبار، گروه و نام کالا
- چاپ سند موجودی تعدادی و ریالی انبار برای اول دوره و انبار در گردش
- گزارش از تاریخچه گردش تعدادی کالا
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی، گروه و نام کالا
- چاپ سند گردش کالا
- گزارش از تراکنش های بانکی
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی و نام بانک با قابلیت چاپ سند
- گزارش از موجودی صندوق ها
- گزارش از موجودی بانک ها
- گزارش از گردش حساب مشتریان
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی، مشتری انتخاب شده، همه مشتریان
- مرتب سازی سند بر اساس شماره ردیف ثبتی یا تاریخ ثبتی
- نمایش مجموع بدهکار / بستانکار و مانده حساب کل
- نمایش گردش نقدی و کارت خوان
- چاپ سند ایجاد شده از گزارش گردش حساب
- گزارش سود و زیان ناخالص
- گزارش سود و زیان خالص
- امکان اتصال به نرم افزار صندوق فروشگاهی جهت ایجاد فایل گزارش سه ماهه دارایی

ابزار

- گروه بندی دفترچه تلفن
- دفترچه تلفن با قابلیت ثبت اشخاص در گروه منتخب
- تنظیمات ثبت تلفن ها از بخش های دیگر نرم افزار
- یادداشت روز و تنظیم تاریخ یاد آوری با قابلیت غیر فعال کردن و حذف یادداشت
- راهنما
- تنظیم تاریخ سیستم
- تغییر اندازه صفحه نمایش

تنظیمات

- مدیریت کاربران و سطوح دسترسی
- پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات دستی و خودکار با تعیین مسیر پیش فرض پشتیبان گیری
- تعویض تصویر پس زمینه نرم افزار
- فعال یا غیر فعال بودن آهنگ پس زمینه هنگام ورود به نرم افزار
تنظیمات چاپ
- نمایش لیست چاپگرهای متصل به کامپیوتر
- اندازه برگ چاپ (A4,A5,8cm)
- نام چاپگر پیش فرض
- مدیریت فعال بودن پرینت مستقیم و سریع
- مدیریت فعال بودن فال روز هنگام چاپ فاکتور
- فعال بودن مانده کل هنگام چاپ فاکتور
تولید بارکد
- انتخاب متن بارکد
- انتخاب عنوان متن
- فعال بودن عنوان هنگام چاپ بارکد
- انتخاب روش کد گذاری از 27 روش ممکن
- تنظیم طول و عرض بارکد
- انتخاب عرض میله ها
- انتخاب محل قرارگیری
- انتخاب رنگ بارکد و رنگ پس زمیته
- انتخاب فونت بارکد
- کد گذاری و مشاهده
- ذخیری سازی به صورت تصویر
- مشاهده و چاپ بارکد
تنظیمات هشداردهی هنگام صدور فاکتور
- فعال بودن هشدار نقطه سفارش
- هشدار کمبود موجودی هنگام افزودن کالا در سبد خرید فاکتور جاری
تنظیمات تخفیف گروهی
- فعال بودن یا عدم فعال بودن تخفیف
- تعیین درصد تخفیف
- تعیین عدد تخفیف
تنظیمات عددی فاکتور
- فعال بودن قیمت عمده یا خرده
- فعال بودن شرایط فروش نقدی
- تعیین مقدار پیش فرض تعداد کالا

سایر

- نمایش تقویم و ساعت شمسی در صفحه اصلی نرم افزار
- نمایش نام واحد صنفی در بالای صفحه اصلی
- نمایش کاربر جاری، صندوق، بانک و اخرین ورود کاربر به نرم افزار در صفحه اصلی
- نمایش نام کامپیوتر، کاربر کامپیوتر و آی پی کامپیوتر
- توانایی تغییر کاربر به صورت سریع
- به روز رسانی نرم افزار از راه دور
- سفارشی کردن نرم افزار با قیمت توافقی

1396/03/06

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

تصاویر نرم افزارحسابداری

برخی از صفحات کاربری نرم افزار حسابداری